Funkcje i cele biznes planu

Funkcje biznes planu

Wyróżniamy dwie zasadnicze funkcje biznes planu:

Funkcja wewnętrzna – dokument niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem
Funkcja zewnętrzna – uatrakcyjnienie przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów:
• banki
• instytucje udzielające funduszy i gwarancji
• odbiorcy i dostawcy firmy
• organizacje społeczne

Funkcje biznes planu (inny podział):

Funkcje główne:
1. decyzyjna – biznes plan jest decyzją
2. informacyjna – biznes plan to strumień informacji przeszłych, teraźniejszych, przyszłych
3. rachunku ekonomicznego – biznes plan skierowany jest na operację opłacalną finansowo
4. kierowania – działaniami wykonawczymi
5. twórcza – biznes plan pobudza do twórczego myślenia

Funkcje wspomagające:
1. organizacyjna – zorganizowanie pracy
2. narzędziowa – uruchomienie środków, metod aby osiągnąć cele, efekty
3. regulacyjna – regulacja przepływów wywołanych wykonywaniem biznes planu

Biznes plan stanowi:
- Narzędzie wspomagające przedsiębiorcę w rozwoju jego pomysłów oraz projektów przedstawianych mu do realizacji.
- Podstawę do rozmów z wszelkiego rodzaju kontrahentami i decydentami, takimi jak: wiodący akcjonariusze, banki, potencjalni inwestorzy, agencje finansowe państwowe i prywatne, fundusze inwestycyjne. Tak więc umożliwia zdobycie dodatkowych środków finansowych z zewnątrz.
- Spójną i logiczną strukturę, zgodnie z którą biznes powinien się rozwijać w ciągu kilku najbliższych lat.
- Narzędzie bieżącego monitorowania, dokonywania przeglądów i korekt tak, w okresie budowy, jak i w okresie eksploatacji.

Biznes plan umożliwia zarządowi firmy:
• Wybór strategii działania firmy
• Poszukiwanie partnerów biznesowych
• Uzyskanie środków finansowych
• Oszacowanie ryzyka
• Ocenę branży jej segmentów i rynków zbytu
• Poznanie konkurencji
• Określenie potrzeb finansowych
• Oszacowanie przychodów i kosztów
• Ocen mocnych i słabych stron
• Przedstawienie koncepcji rozwoju

Cele biznes planu

Cele biznes planu można podzielić na:
- cele ogólne, w których najważniejszy to ocena efektywności przyszłych działań  przedsiębiorstwa
- cele zawarte w samym planie biznesu

Cele możemy podzielić na:
- cele strategiczne - cele długoterminowe o charakterze rozwojowym, stworzenie bazy produkcyjnej i hurtowej, rozwoju eksportu
- cele taktyczne - cele średnioterminowe, związane z metodami działań np. zastosowaniem metod marketingowych, aktywnego rozwinięcia kampanii reklamowo – promocyjnej, czy też wykorzystywania nowych form sprzedaży
- cele operacyjne - cele krótkoterminowe, sięgające działań organizacyjnych i gospodarczych
- cele finalne - celem jest najczęściej zysk, bo właśnie on jest miarą biznesu
- cele pośrednie - celem jest przychód ze sprzedaży, marża handlowa, produkcja, oszczędności w kosztach - są to jednocześnie cele ekonomiczne
- cele rynkowe - związane są z wejściem na rynek z nowymi produktami czy usługami, zwiększeniem udziału na rynku, zaspokajaniem popytu na określone dobra lub usługi

Cel podstawowy to...

ocena efektywności przyszłych działań i związanym z nimi ryzykiem.