Definicja biznes planu - co to jest biznes plan?

Definicje biznes planu kojarzące go z planem przedsiębiorstwa:
biznes plan to szczegółowy plan działania firmy, jaki przedsiębiorcy przedstawiają na piśmie, to mapa, która pokazuje przedsiębiorcy jak dotrzeć do celu
• biznesplan jest to zbiór dokumentów planistycznych, które powinny określać przedsiębiorstwo, miejsce przedsiębiorstwa w otoczeniu gospodarczym, cele przedsiębiorstwa, sposoby i środki zmierzające do osiągnięcia celów w określonym horyzoncie czasowym
• biznes plan to zestaw dokumentów, w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej oraz technologicznej. Obejmuje on działalność bieżącą oraz okres od trzech do pięciu następnych lat

Definicje utożsamiające biznes plan z planem przedsięwzięcia biznesowego:
•biznes plan jest dokumentem opisującym przedsięwzięcie gospodarcze, które chce się zrealizować w przyszłości, wraz z analizą i oceną wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań mających wpływ na jego powodzenie

Biznes plan nazywany jest też planem przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia, przede wszystkim inwestycyjnego
:
•biznes plan to plan przedsięwzięcia dochodowego, niekiedy jako plan przedsiębiorstwa lub po prostu plan działania nacelowany na sukces, na efekt zysku i rentowności
• biznesplan przedstawia warunki, narzędzia i sposoby realizacji celów firmy lub przedsięwzięcia inwestycyjnego

A więc...

Co to jest biznes plan?

Biznes plan jest zestawem dokumentów, w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej. Obejmuje on działalność bieżącą oraz okres od trzech do pięciu następnych lat.

Jakie są cechy biznes planu?

Biznes plan to najczęściej dokument bardzo złożony, o wielu elementach, sporej liczbie danych finansowych. Mimo, że nie istnieje jeden obowiązujący i akceptowany przez wszystkich schemat biznes planu to mimo pewnej dowolności w kształtowaniu zawartości dokumentu nazywanego biznes planem, możemy wymienić grupę cech, którymi dobry biznes plan powinien się charakteryzować. Cechy te to m.in.:

- Jasność i precyzja: powinien być napisany w sposób zrozumiały i precyzyjny, tak aby czytelnik mógł łatwo zrozumieć zamierzenia i cele przedsiębiorstwa.
- Realistyczność: prognozy, cele i strategie przedstawione w biznes planie powinny być realistyczne i oparte na solidnych danych rynkowych oraz analizie konkurencji. Przedstawianie nierealistycznych celów może zaszkodzić wiarygodności planu.
- Spójność i logiczna struktura: powinien być spójny, a jego poszczególne sekcje powinny wzajemnie się uzupełniać. Logiczna struktura planu ułatwia czytelnikowi zrozumienie powiązań między różnymi elementami przedsięwzięcia.
- Kompletność: powinien zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące przedsiębiorstwa, rynku, konkurencji, strategii marketingowych, finansów i operacji. Brak istotnych informacji może osłabić wiarygodność planu.
- Profesjonalizm: powinien być napisany w sposób profesjonalny, z dbałością o szczegóły, gramatykę i styl. Dobrze opracowany i estetyczny dokument może wzbudzić większe zaufanie wśród czytelników.
- Elastyczność: powinien być elastyczny i zdolny do adaptacji w przypadku zmian rynkowych, konkurencyjnych lub technologicznych. Przedsiębiorstwo powinno być przygotowane na różne scenariusze i możliwości.
- Oparte na danych: wszystkie założenia, prognozy i strategie zawarte w biznes planie powinny być oparte na rzetelnych danych i informacjach, tak aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia.
- Skupienie na wartości dodanej: powinien podkreślać wartość dodaną, jaką firma może przynieść klientom, inwestorom i rynkowi. Przedsiębiorstwo powinno wyraźnie pokazać, co wyróżnia je od konkurencji i jakie korzyści może przynieść wszystkim zainteresowanym stroną.