Szablon - Schemat biznes planu i jego elementy

Zalecane jest przygotowywanie biznes planów przynajmniej w trzech wariantach:
- prawdopodobnym - zakładającym przeciętne warunki gospodarowania
- pesymistycznym - w którym bierze się pod uwagę możliwość zaistnienia czynników wymienionych na liście zagrożeń i słabych stron firmy
- optymistycznym - biorącym za podstawę możliwość wystąpienia czynników umieszczonych na liście szans otwierających się przed firmą

Schemat (szablon) biznes planu

Nie ma jednego, słusznego schematu biznes planu. Jego zawartość zależy m.in. od tego na jakie potrzeby i dla kogo jest sporządzany. Nie mając jakichś odgórnych wytycznych postaraj się, aby Twój biznes plan zawierał elementy wymienione poniżej.

1. STRESZCZENIE

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

• Nazwa i forma prawna
• Przedmiot działalności
• Siedziba
• Charakterystyka właścicieli

3. ANALIZA SWOT

• Mocne strony
• Słabe strony
• Szanse
• Zagrożenia

4. CELE PRZEDSIĘBIORSTWA

• Cele krótkoterminowe
• Cele długoterminowe

5. PLAN MARKETINGOWY

• Produkt
• Odbiorcy
• Konkurenci
• Ceny
• Dystrybucja
• Promocja

6. PLAN DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

• Technologia
• Nakłady inwestycyjne
• Źródła finansowania inwestycji
• Plan ilościowy produkcji
• Zaopatrzenie
• Ochrona środowiska

7. PLAN ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA

• Schemat organizacyjny
• Zasady zarządzania

8. PLAN ZATRUDNIENIA

• Struktura zatrudnienia
• Płace

9. HARMONOGRAM GŁÓWNYCH ZAMIERZEŃ

10. PLAN FINANSOWY

• Plan przychodów
• Plan kosztów
• Plan rachunku wyników
• Plan nakładów inwestycyjnych
• Plan przypływów pieniężnych

11. OCENA FINANSOWA

Biznes plan zaczyna się od streszczenia,które zawiera: charakterystykę wykonawcy, zlecającego, określenie celu biznes planu i główne wnioski końcowe, przede wszystkim syntetyczną ocenę przewidywanych wyników finansowych.

Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwapowinna zawierać podstawowe informacje, takie jak: nazwa firmy, forma prawna, przedmiot działalności, adres siedziby, telefon oraz charakterystykę właścicieli tzn. krótki życiorys biznesowy, udział procentowy w kapitale firmy.

Analiza SWOT zawiera identyfikację i syntetyczną ocenę silnych i słabych punktów firmy oraz szanse i zagrożenia , jakie wiążą się z otoczeniem, w którym działa firma.

Cele przedsiębiorstwa obejmują cele krótkoterminowe czyli na najbliższy rok oraz długoterminowe.

Plan marketingowyopiera się przede wszystkim na zarysowaniu elementów, takich jak: produkt, cena, dystrybucja, promocja. Do tego dochodzi też charakterystyka odbiorców i konkurentów.

Plan działalności operacyjnejto plan produkcji wyrobów lub plan świadczenia usług przedstawiony w formie ilościowej. W planie działalności operacyjnej omawia się również takie zagadnienia jak: technologia produkcji (lub usług), nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania, zaopatrzenie oraz działanie związane z zapewnieniem ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwymiskutkami prowadzonej działalności firmy.

Plan organizacji i zarządzaniaw wypadku małego przedsiębiorstwa jest ograniczony do schematu organizacyjnego oraz krótkiej charakterystyki głównych funkcji zarządzania to jest planowania, organizacji, motywowania, kontroli.

Plan zatrudnienia zawiera przede wszystkim strukturę zatrudnienia pracowników firmy wraz z określeniem stawek miesięcznych wynagrodzeń.

Harmonogram głównych zamierzeńdotyczy głównych celów przedsiębiorstwa oraz planów cząstkowych. Powinien on zawierać opis kluczowych zadań w okresie, na który opracowano plan, wraz z terminami ich realizacji.

Plan finansowymoże być zredukowany do dwóch zestawień: planu rachunku wyników oraz planu przepływów pieniężnych. Jednakże dla zwiększenia czytelności biznes planu uzasadnione jest opracowanie w formie odrębnych zestawień również szczegółowego planu przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych. W tym miejscu należałoby również ująć harmonogram spłaty kredytu, jeśli przedsięwzięcie będzie finansowane z takiego źródła.

Ocena finansowaw biznes planie małej firmy opiera się na zestawieniach finansowych. Jest to więc przede wszystkim ocena poziomu i dynamiki zysku netto oraz przepływów pieniężnych netto. Spośród wskaźników finansowych stosuje sięnajczęściej jedynie wskaźnik rentowności sprzedaży.

Każdy biznes plan powinien być złożony z 10 podstawowych części:
1. Wprowadzenie i krótki opis planowanego przedsięwzięcia rozwojowego
2. Prezentacja firmy i jej dotychczasowych osiągnięć
3. Misja, wizja i cele strategiczne przedsiębiorstwa
4. Otoczenie firmy (makro- i mikro-otoczenie)
5. Produkty i usługi
6. Stosowane technologie, procesy wytwórcze, techniczne uzbrojenie produkcji, inwestycje
7. Zasoby ludzkie przedsiębiorstwa (w tym: kierownictwo)
8. Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem
9. Analiza finansowa wielkości historycznych i projekcja wyników finansowych w okresach przyszłych
10. Ryzyko i sposoby jego eliminacji