Jak napisać biznes plan?

Aby prawidłowo opracować biznes plan należy ustalić:

Zasięg przedmiotowy - biznes plan opracowuje się dla przedsiębiorstwa jako całości lub dla wyodrębnionych jego części, a także dla poważniejszych przedsięwzięć rozwojowych, które firma zamierza podjąć.

Krąg podmiotów - chodzi o podmioty wpływające na powodzenie planu tj.: podmioty gospodarcze, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, instytucje rynku kapitałowego i pracy, sponsorzy, firmy doradcze, instytucje promocyjne.

Horyzont czasowy - okresy z przeszłości i przyszłości, które zostaną opisane w biznes planie. Na ogół zakłada się okres 3 lat ujmowanych w analizie historycznej i okres 5 lat dla predykcji finansowych efektów przedsięwzięcia rozwojowego.

Wagę celów - cele główne, dodatkowe, uboczne oraz cele szczegółowe.

Kryteria oceny - chodzi o kryteria ilościowe i kryteria jakościowe.

Charakter uwarunkowań realizacyjnych - okoliczności sprzyjające, obojętne, utrudniające. Warto rozważyć szczegółową analizę SWOT przedsięwzięcia.

Metodologię badawczą -  chodzi o metody badawcze czyli sposoby oceny przeszłości i przyszłości.