Szablon - Schemat biznes planu i jego elementy

Nie ma jednego, słusznego schematu biznes planu. Jego zawartość zależy m.in. od tego na jakie potrzeby i dla kogo jest sporządzany. Nie mając jakichś odgórnych wytycznych postaraj się, aby Twój biznes plan zawierał elementy wymienione poniżej.

1. STRESZCZENIE

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA

• Nazwa i forma prawna
• Przedmiot działalności
• Siedziba
• Charakterystyka właścicieli

3. ANALIZA SWOT

• Mocne strony
• Słabe strony
• Szanse
• Zagrożenia

4. CELE PRZEDSIĘBIORSTWA

• Cele krótkoterminowe
• Cele długoterminowe

5. PLAN MARKETINGOWY

• Produkt
• Odbiorcy
• Konkurenci
• Ceny
• Dystrybucja
• Promocja

6. PLAN DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

• Technologia
• Nakłady inwestycyjne
• Źródła finansowania inwestycji
• Plan ilościowy produkcji
• Zaopatrzenie
• Ochrona środowiska

7. PLAN ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA

• Schemat organizacyjny
• Zasady zarządzania

8. PLAN ZATRUDNIENIA

• Struktura zatrudnienia
• Płace

9. HARMONOGRAM GŁÓWNYCH ZAMIERZEŃ

10. PLAN FINANSOWY

• Plan przychodów
• Plan kosztów
• Plan rachunku wyników
• Plan nakładów inwestycyjnych
• Plan przypływów pieniężnych

11. OCENA FINANSOWA

Biznes plan zaczyna się od streszczenia, które zawiera: charakterystykę wykonawcy, zlecającego, określenie celu biznes planu i główne wnioski końcowe, przede wszystkim syntetyczną ocenę przewidywanych wyników finansowych.

Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa powinna zawierać podstawowe informacje, takie jak: nazwa firmy, forma prawna, przedmiot działalności, adres siedziby, telefon oraz charakterystykę właścicieli tzn. krótki życiorys biznesowy, udział procentowy w kapitale firmy.

Analiza SWOT zawiera identyfikację i syntetyczną ocenę silnych i słabych punktów firmy oraz szanse i zagrożenia , jakie wiążą się z otoczeniem, w którym działa firma.

Cele przedsiębiorstwa obejmują cele krótkoterminowe czyli na najbliższy rok oraz długoterminowe.

Plan marketingowy opiera się przede wszystkim na zarysowaniu elementów, takich jak: produkt, cena, dystrybucja, promocja. Do tego dochodzi też charakterystyka odbiorców i konkurentów.

Plan działalności operacyjnej to plan produkcji wyrobów lub plan świadczenia usług przedstawiony w formie ilościowej. W planie działalności operacyjnej omawia się również takie zagadnienia jak: technologia produkcji (lub usług), nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania, zaopatrzenie oraz działanie związane z zapewnieniem ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami prowadzonej działalności firmy.

Plan organizacji i zarządzania w wypadku małego przedsiębiorstwa jest ograniczony do schematu organizacyjnego oraz krótkiej charakterystyki głównych funkcji zarządzania to jest planowania, organizacji, motywowania, kontroli.

Plan zatrudnienia zawiera przede wszystkim strukturę zatrudnienia pracowników firmy wraz z określeniem stawek miesięcznych wynagrodzeń.

Harmonogram głównych zamierzeń dotyczy głównych celów przedsiębiorstwa oraz planów cząstkowych. Powinien on zawierać opis kluczowych zadań w okresie, na który opracowano plan, wraz z terminami ich realizacji.

Plan finansowy może być zredukowany do dwóch zestawień: planu rachunku wyników oraz planu przepływów pieniężnych. Jednakże dla zwiększenia czytelności biznes planu uzasadnione jest opracowanie w formie odrębnych zestawień również szczegółowego planu przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych. W tym miejscu należałoby również ująć harmonogram spłaty kredytu, jeśli przedsięwzięcie będzie finansowane z takiego źródła.

Ocena finansowa w biznes planie małej firmy opiera się na zestawieniach finansowych. Jest to więc przede wszystkim ocena poziomu i dynamiki zysku netto oraz przepływów pieniężnych netto. Spośród wskaźników finansowych stosuje się najczęściej jedynie wskaźnik rentowności sprzedaży.