Definicja biznes planu

Definicje kojarzącą biznes plan z planem przedsiębiorstwa:

• biznes plan to szczegółowy plan działania firmy, jaki przedsiębiorcy przedstawiają na piśmie, to mapa, która pokazuje przedsiębiorcy jak dotrzeć do celu
• biznes plan jest to zbiór dokumentów planistycznych, które powinny określać przedsiębiorstwo, miejsce przedsiębiorstwa w otoczeniu gospodarczym, cele przedsiębiorstwa, sposoby i środki zmierzające do osiągnięcia celów w określonym horyzoncie czasowym
• biznes plan to zestaw dokumentów, w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej oraz technologicznej. Obejmuje on działalność bieżącą oraz okres od trzech do pięciu następnych lat

Definicje utożsamiające biznes plan z planem przedsięwzięcia biznesowego:

• biznes plan jest dokumentem opisującym przedsięwzięcie gospodarcze, które chce się zrealizować w przyszłości, wraz z analizą i oceną wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań mających wpływ na jego powodzenie

Biznes plan nazywany jest też planem przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia, głownie inwestycyjnego:

• biznes plan to plan przedsięwzięcia dochodowego, niekiedy jako plan przedsiębiorstwa lub po prostu plan działania nacelowany na sukces, na efekt zysku i rentowności
• biznes plan przedstawia warunki, narzędzia i sposoby realizacji celów firmy lub przedsięwzięcia inwestycyjnego

TEST