Analiza finansowa w biznes planie

Poprawnie skonstruowany plan finansowy powinien zawierać dwie podstawowe grupy zagadnień:

1. Założenia planu finansowego (źródła danych, prognozy finansowe)
2. Podstawowe sprawozdania i analizy finansowe:
-Rachunek wyników – pokazuje on w syntetyczny sposób powstawanie wyniku finansowego firmy. Są w nim przedstawione wszystkie przychody firmy orazodpowiadające im koszty
- Bilans - przedstawia on wszystkie składniki majątku firmy (aktywa) oraz źródła finansowania tegoż majątku (pasywa)
- Zestawienie przepływów pieniężnych (cash flow) – umożliwia ono ocenę:
- Zapotrzebowania na zewnętrzne środki finansowe
- Możliwości kreowania gotówki przez firmę
- Zdolności do regulowania zobowiązań
- Efektów działalności finansowej i inwestycyjnej
- Zdolności kredytowej
-Analiza progu rentowności - próg rentowności pozwala wyznaczyć punkt, wktórym przychód ze sprzedaży pokrywa koszty całkowite. W tym punkcie rentowność przedsięwzięcia jest równa 0. Obliczenie tego punktu pozwala ocenić:
- Poziom sprzedaży wyrobów (ilościowo i wartościowo) niezbędny do pokrycia kosztów całkowitych
- Minimalną cenę, która zapewni zrównanie przychodów z kosztami
-Maksymalny poziom jednostkowego kosztu zmiennego, którego przekroczeniepowoduje zachwianie równowagi między przychodami a kosztami
- Analiza wskaźnikowa – daje natychmiastowe sygnały odchylenia od planów

Wskaźnikipłynności finansowej – informują o możliwościach przedsiębiorstwa do natychmiastowego dostępu do gotówki oraz określają jego zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań krótkoterminowych.

Wskaźniki zadłużenia – pozwalają badać poziom zadłużenia firmy oraz określają jej zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Wskaźnikioperacyjności – informują o poziomie efektywnego wykorzystania aktywów oraz określają zdolność firmy do zmiany zapasów i należności na gotówkę atakże szybkości spłaty zobowiązań.