Alternatywna struktura biznes planu

1. Streszczenie
Powinno zawierać informacje o bieżącym stanie firmy oraz jej zamierzeniach na przyszłość. Streszczenie powinno określać:
- Cel sporządzenia planu i opis spodziewanych korzyści
- Wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji tego celu
- Krótki opis produktu i rynku
- Zestawienie najważniejszych elementów planu finansowego

2. Profil i zakres działania firmy
Tenrozdział powinien zawierać informacje o wyrobie, klientach, rynkach, konkurencji. W tej części należy również określić misję firmy, cel działania (wysokość zysku, wzrost udziału w rynku, przetrwanie trudnego okresu), cel przygotowania biznes planu (zdobycie środków finansowych, ocena opłacalności przedsięwzięcia).

3. Założenia planu strategicznego przedsięwzięcia
W tej części biznes planu powinien znaleźć się opis:
- Elementów makrootoczenia i mikrootoczenia
- Zasobów będących w dyspozycji firmy (zasoby kadrowe, finansowe, techniczne)
- Strategii działania i jej wdrożenia

4. Plan techniczny
Głównymcelem tej części jest pokazanie, że firma jest w stanie wyprodukować dany wyrób lub dostarczyć usługę na odpowiednio wysokim poziomie. Powinna ona zawierać:
- Opis wyrobu lub usługi z opisem technologii produkcji
- Opis niezbędnego majątku produkcyjnego
- Sposób zorganizowania dostaw materiałów i surowców
- Program produkcji
- Specyfikację kosztów produkcji

5. Plan marketingowy
W tej części należy opisać działania marketingowe firmy. Powinny się tu znaleźć informacje dotyczące:
- Branży, w której firma chce funkcjonować
- Segmentu rynku, który pragnie opanować
- Działań w zakresie: produktu, ceny, promocji i dystrybucji
- Sposobów neutralizacji działań konkurencji
- Kosztów działań marketingowych

6. Plan organizacyjny
Powinien zawierać informacje dotyczące:
-Organizacji pracy oraz posiadanych zasobów ludzkich ( struktura organizacyjna, charakterystyka członków kierownictwa, metody motywowania, zasoby siły roboczej )
- Kalendarz organizacyjny – powinien przedstawiać główne cele planu, etapy ich osiągania, wyznaczać zadania oraz terminy ich realizacji
- Koszty zatrudnienia

7. Plan finansowy
Wrozdziale tym muszą się znaleźć najistotniejsze dane finansowe przedsiębiorstwa dotyczące sprzedaży, zysków i strat, wydatków na badania, rozwój i marketing, płynności finansowej, zapotrzebowania na gotówkę. Wymagane jest też podanie źródeł pochodzenia funduszy oraz sposobów i terminów ich wykorzystania. W planie finansowym muszą znaleźćsię następujące informacje:
- Źródło danych wejściowych
- Założenia prognoz finansowych
- Rachunek wyników
- Bilans
- Zestawienie przepływów pieniężnych
- Analiza progu rentowności
- Analiza wskaźnikowa
- Ocena efektywności przedsięwzięcia

8. Wnioski i podsumowanie
Wpodsumowaniu należy skoncentrować się na tych zagrożeniach, których zaistnienie będzie warunkowało powodzenie całego zamierzenia oraz wskazać propozycje kierownictwa, prowadzące do ich eliminacji lub przynajmniej łagodzenia.

9. Załączniki
- Słownik używanych zwrotów i terminów
- Harmonogram realizacji planu
- Dane techniczne i produkcyjne
- Wyniki badań rynku
- Schemat organizacyjny
- Dodatkowe dane finansowe nie zamieszczone w planie finansowym